Surge เนื่องจากวาบฟ้าผ่าลงระบบสาธารณูปโภค เป็นการกล่าวถึงค่ากระแสเกินของ Surge ขนาดและรูปคลื่นต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อเรา

Contact Us

*
*
*
*
*
*