Surge เนื่องจากวาบฟ้าผ่าลงระบบสาธารณูปโภค เป็นการกล่าวถึงค่ากระแสเกินของ Surge ขนาดและรูปคลื่นต่างๆ

ใส่ความเห็น

ติดต่อเรา

Contact Us

*
*
*
*
*
*