Telephone Line Surge Protector

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางคู่สายโทรศัพท์

เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากไฟกระโชกหรือไฟกระชาก (SURGE) ซึ่งปะปนหรือเหนี่ยวนำเข้ามาทางคู่สายโทรศัพท์ เเละ/หรือ คู่สายวงจรเช่าด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด Resettable Surge Protection with Ssap Technology ที่สามารถป้องกันทั้ง Over Voltage และ Over Current ได้ในตัวเดียวกันและมีการป้องกันแบบ All Modes (L1-E, L2-E, L1-L2) รวมถึงมีคุณสมบัติในการตัดวงจรออกจากระบบอย่างรวดเร็ว (ภายในเวลาน้อยกว่าเศษ 1 ส่วนพันของวินาที) ซึ่งจะทำให้อุปกรณใช้งานต่างๆ ที่ต่ออยู่กับคู่สายโทรศัพท์นั้นได้รับความปลอดภัยสูงสุด

การทำงานของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทาง
คู่สายโทรศัพท์มีการทำงานอย่างไร ?
ทำไมถึงป้องกันได้ !

การทดลองให้เห็นจริงในการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางคู่สายโทรศัพท์

PTC

Conventional Technology

New Innovative Technology

เพื่อการตรวจสอบง่ายและมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ในการเข้าสาย Drop Wire จำนวน 10 คู่สาย (Item 13)
พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางคู่สายโทรศัพท์ (Item 8)

พิเศษเฉพาะสำหรับกลุ่มลูกค้า TOT ทั่วประเทศ

Over_voltage and Over_Current Protection for Telephone Line
(สำหรับ MDF ยี่ห้อ R&M)

Model : SPM-TPT-TRM

R&M VS compact MDF

ADSL Splitter POTs (สำหรับ MDF ยี่ห้อ R&M)

Model : SAS-VS

R&M VS compact MDF

Data Sheet