คำจำกัดความที่สำคัญๆ ในมาตรฐาน IEC 61643-11-2011

Uc = Maximum continuous operating voltage

Maximum r.m.s. voltage, which may be continuously applied to the SPD´s mode of Protection

★ ค่าแรงดันไฟฟ้า AC สูงสุดต่อเนื่อง (Vrms) ที่อุปกรณ์ SPD ถูกต่อใช้งาน (ซึ่งก็คือ Line Voltage)โดยอุปกรณ์ SPD ที่ถูกต่อใช้งานอยู่ ต้องไม่ทำงานที่แรงดันไฟฟ้าสูดสุดต่อเนื่องนี้

Up =  Voltage protection level

Maximum voltage to be expected at the SPD terminals due to an impulse stress with defined voltage steepness and an impulse stress with a discharge current with given amplitude and waveshape

★ ระดับค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดหลงเหลือที่หลุดไปที่โหลด เมื่ออุปกรณ์ SPD ทำงาน โดยที่อุปกรณ์ SPD นี้ต้องเป็นชนิด switching component  เช่น GDT (Gas Discharge Tube) หรือ Spark Gap เป็นต้น

Ures = Residual voltage

Crest value of voltage that appears between the terminals of an SPD due to the passage of discharge current

★ ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดหลงเหลือที่หลุดไปที่โหลด เมื่ออุปกรณ์ SPD ทำงาน โดยที่อุปกรณ์ SPD นี้ต้องเป็นชนิด limiting component  เช่น MOV (Metal Oxide Varistor) เป็นต้น

UT =  Temporary overvoltage test value

Test voltage applied to the SPD for a specific duration tT, to simulate the stress under TOV conditions

★  สภาวะแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะที่ใช้ในการทดสอบอุปกรณ์ SPD

อุปกรณ์ SPD ต้องสามารถทนต่อสภาวะแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะได้ (withstand mode)

ตามมาตรฐาน IEC 61643-11- 2011 ระบุว่าในระหว่างทำการทดสอบ แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะนี้ (UT) จะอนุญาตให้ลดลงได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น กล่าวคือห้ามเกิน 5% และผลทดสอบ จะต้องผ่านคุณสมบัติตาม ตารางที่ 4 หัวข้อ A B C D E F G I L M

ข้อสังเกตุ : นั่นหมายถึงว่า อุปกรณ์ SPD ต่างๆ ที่ผ่านข้อกำหนดนี้ จะให้ความปลอดภัยกับตัวอุปกรณ์ SPD เองอย่างสมบูรณ์แต่ไม่ได้ให้ความปลอดภัยกับโหลดต่างๆ เลย เพราะแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะนี้ จะตกคล่อมโหลดเต็มๆ ซึ่งโหลดจะทนแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะนี้ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความเปราะบางของโหลดนั้นๆ  ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ บริษัท สตาบิล จำกัด ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยของโหลดต่างๆ เป็นหลัก จึงได้มีฟังชั่น เสริมในการลดแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะนี้ ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ปลอดภัยด้วย  STOV Technology โดยคงไว้ในคุณสมบัติอื่นๆ ตามมาตรฐาน IEC ทุกประการ

In = Nominal discharge current for Class II test

Crest value of the current through the SPD having a current waveshape of 8/20.

★ ค่ากระแสไฟกระโชก (รูปคลื่น 8/20 Sec.) ในระดับปกติที่อุปกรณ์ SPD รับได้หลายๆ ครั้ง และเป็นค่าที่ใช้ในการทดสอบ SPD class II โดยผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดค่านี้

Imax = Maximum discharge current

Crest value of a current through the SPD having an 8/20 waveshape and magnitude according to the manufacturers specification. Imax is equal to or greater than In

★ ค่ากระแสไฟกระโชก (รูปคลื่น 8/20 Sec.) ในระดับปกติที่อุปกรณ์ SPD รับได้หลายๆ ครั้ง และเป็นค่าที่ใช้ในการทดสอบ SPD class II โดยผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดค่านี้

If = follow current

Peak current supplied by the electrical power system and flowing through the SPD after a discharge current impulse.

★ ค่ากระแสไฟฟ้าไหลตาม (Line-follow Current) จะเกิดขึ้นทันที ที่อุปกรณ์ SPD ทำงานอย่างสมบูรณ์ โดยที่อุปกรณ์ SPD นี้ต้อง เป็นชนิด switching component เช่น GDT (Gas Discharge Tube) หรือ Spark Gas เป็นต้น

*** ข้อควรระวัง ***

1. ในกรณีที่ต่ออุปกรณ์ SPD (ชนิด GDT) ระหว่าง Line กับ Neutral ค่ากระแสไฟฟ้าไหลตาม (Line-Follow Current) นี้มีค่าเปรียบเทียบได้ เสมือนกับการ short circuit ระหว่าง Line กับ Neutral  ซึ่งอันตรายมาก จึงจำเป็นต้องมี Fuse ต่อป้องกันอยู่ ด้านหน้าของอุปกรณ์ SPD  มิฉะนั้น  Main Circuit Breaker จะ Trip (ตัดวงจรออกจากระบบ)

2. ในกรณีที่ต่ออุปกรณ์ SPD (ชนิด GDT) ระหว่าง Neutral กับ Ground จะไม่เกิดปัญหาค่ากระแสไฟฟ้าไหลตาม (Line-Follow Current) ซึ่งเป็นการต่อใช้งานที่ถูกต้องที่สุด ตามหลักการทางวิศวกรรมไฟฟ้า

3. ในกรณีที่ต่อ SPD (ชนิด GDT) ระหว่าง Line กับ Ground จะเกิดปัญหาหรือไม่เกิดปัญหา ขึ้นอยู่กับระบบไฟฟ้าที่ต่อใช้งานของประเทศนั้นๆ สำหรับประเทศไทย ระบบไฟฟ้าเป็นแบบ TN-C-S System จะเกิดปัญหาค่ากระแสไฟฟ้าไหลตาม (Line-Follow Current) เช่นเดียวกับข้อ 1 และไม่ต้องมีการต่ออุปกรณ์ SPD ในข้อ 2 เพราะ Neutral กับ Ground ถูกเชื่อมต่อถึงกันทางไฟฟ้าที่ตู้ MDB (Main Distribution Board)

4. อนึ่ง ในกรณีอุปกรณ์ SPD ที่เป็นชนิด MOV จะไม่เกิดค่ากระแสไฟฟ้าไหลตาม (Line-Follow Current) นี้

Iimp = Impulse discharge current for Class I test

Crest value of a discharge current through the SPD with specified charge transfer Q and specified energy

W/R  in the specified time

★ ค่ากระแสไฟกระโชก  (Impulse Discharge Current)  เกิดจากค่า charge transfer Q และค่า energy  W/R  ณ ช่วงเวลาหนึ่งโดย สามารถถูก จำลองได้ด้วยรูปคลื่น 10/350 uSec. เพื่อใช้ในการทดสอบรูปคลื่นฟ้าผ่า ตามมาตรฐาน IEC 62305-1 ซึ่งถูกระบุไว้ในมาตรฐาน IEC 61643-11-2011 หน้า 36 ตารางที่ 6

หมายเหตุ

1. SPD   =   Surge Protection Device

2. ★ หมายถึง การขยายความโดย บริษัท สตาบิล จำกัด

3. บริษัท สตาบิล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแปลหรือแก้ไขการแปลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแปลเป็นไปตามความเห็นของบริษัท สตาบิล จำกัด เท่านั้น และไม่มีผลผูกพันใดๆ ทางกฎหมาย